سیم و کابل سیمیابرس سیمیموسسه زبان نگارالمنت میله ای

آزمون : سال‌ها بود این ۲ تیم را نبرده بودیم