شوخی بازیکنان تیم ملی با سایز کفش مهدی قایدی

شوخی بازیکنان تیم ملی با سایز کفش مهدی قایدی