بلبلی: نفت مسجد سلیمان از وقفه ابتدای بازی بیشتر ضرر کرد

بلبلی: نفت مسجد سلیمان از وقفه ابتدای بازی بیشتر ضرر کرد