سیاوش یزدانی با مدیر برنامه اش فقط برای احوالپرسی به باشگاه رفت!