دوزینگ پمپ .مترینگ پمپدستگاه کارتخوانآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسفروش مونوپمپ

استارت سریع طیبی و دومین گل با پیراهن بنفیکا مقابل کاندوزو