بازدید عوامل داوری از شرایط ورزشگاه پیش از آغاز دربی

بازدید عوامل داوری از شرایط ورزشگاه پیش از آغاز دربی