مناظره روانخواه و عنایتی درباره بیانیه باشگاه بادران