روایت جالب پاشازاده از حضور در استقلال در 16 سالگی

روایت جالب پاشازاده از حضور در استقلال در 16 سالگی