بازی با رم قطعا دشوار خواهد بود,/ پیولی: مورینیو هر جا بوده موفق شده است