نوریان: پیشکسوتان تشنه کمی محبت هستند، آنها را دریابید

نوریان: پیشکسوتان تشنه کمی محبت هستند، آنها را دریابید