معارفه وزنه برداران دسته 109 کیلوگرم با حضور علی هاشمی از ایران