خدایی خطاب به درودگر: چند بار با شما تماس گرفتیم؟

خدایی خطاب به درودگر: چند بار با شما تماس گرفتیم؟