شیری : برای برد وارد زمین شده بودیم

شیری : برای برد وارد زمین شده بودیم