مانچینی: ترجیح می‌دادیم با پرتغال هم‌قرعه نشویم

مانچینی: ترجیح می‌دادیم با پرتغال هم‌قرعه نشویم