صحبت های جانملکی، بیگی و فرجی پس از دیدار پرسپولیس