کیفیت لیگ بالاست/ کلوپ: از الان صحبت برای قهرمانی زود است

کیفیت لیگ بالاست/ کلوپ: از الان صحبت برای قهرمانی زود است