زاهدی: ما بازی کردیم ولی رم به گل و برد رسید

زاهدی: ما بازی کردیم ولی رم به گل و برد رسید