رکورد بیرانوند در گینس برای این پرتاب

رکورد بیرانوند در گینس برای این پرتاب