حریف چینی ناجوانمردانه مبارزه کرد

حریف چینی ناجوانمردانه مبارزه کرد