اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سپاهان پرستاره، حتی بدون 6 ستاره؛/ یحیی و ساپینتو اینجا باید مورایس را بگیرند