رضا عنایتی: قطعا امتیاز تیم هوادار در تهران باقی می‌ماند