رییس فدراسیون هندبال: اردنی ها شیطنت کردند تا ایران صعود نکند