میکسرمستغرق واجیتاتورایمپلنت دنداندستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

آقامیرزایی: تمام تلاشم را کردم و چیزی کم نگذاشتم