توقف شاگردان دنیزلی بدون نادری

توقف شاگردان دنیزلی بدون نادری