نازنین ملایی: ترجیح دادم انرژی خودم را بیهوده تلف نکنم