وضعیت سکوهای ورزشگاه آزادی پیش از آغاز دربی ۹۷

وضعیت سکوهای ورزشگاه آزادی پیش از آغاز دربی ۹۷