خط تولید محصولات روشنایی و برد …برس سیمیطراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …دستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدی

گل اول شاختار به رئال مادرید توسط دتینیو (اشتباه واران)