آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسمیکسرمستغرق واجیتاتورداکت اسپلیت و اسپیلتدستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

ربیعی: من گفتم بازیکنان تیم عکس نگیرند؛/ در سپاهان هیچ چیز به امان خدا رها نمی‌‍شود