تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …

روبرتو کارلوس: به یک دلیل راهی چلسی نشدم