الهامی: مردم مازندران جز کشتی و فوتبال تفریح دیگری ندارند