دریافت جایزه نایب قهرمانی توسط عادل فردوسی پور

دریافت جایزه نایب قهرمانی توسط عادل فردوسی پور