آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارسسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومدستگاه چاپ بنرچسب و رزین پیوند

گل اول استقلال به الشرطه ( محمد نادری )