ترجمه رسمی زبان ارمنیآموزشگاه زبان عربی شرق تهرانپخش عمده اسپیکردستگاه ارت الکترونیکی

صحبتهای بازیکنان پیکان پس از برد برابر سایپا