استقلال-سپاهان؛طلایی پوشان به دنبال برد و نگاهی به شهرقدس