تاج گل ترحیمتولیدی لوله بخاری و دریچه کولرفروش پایه چمنی پلی کربنات ضد اشعه …برس سیمی

شوخی با تناقض اظهارات محمود فکری قبل و بعد از هدایت استقلال