روز درخشش سپاهان و مدافعان / تیم منتخب هفته هفتم لیگ برتر

روز درخشش سپاهان و مدافعان / تیم منتخب هفته هفتم لیگ برتر