کار با گوشی با درآمد میلیونیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …فروشگاه آنلاین هفت و یککاردرمانی جسمی، ذهنی ویکپارچگی …

از مردم بوشهر و هواداران شاهین چیزی جز جوانمردی ندیدم؛ /  میشو: فقط و فقط به یک دلیل به ایران برنمی‌گردم