ادعای دیلی میل:/ تیم اوج‌گرفته لندنی، مقصد احتمالی برای سیمئونه

ادعای دیلی میل:/ تیم اوج‌گرفته لندنی، مقصد احتمالی برای سیمئونه