باید از سیستم چرخشی استفاده کرد/ کلوپ: قول نمی‌دهم فردا صلاح بازی کند

باید از سیستم چرخشی استفاده کرد/ کلوپ: قول نمی‌دهم فردا صلاح بازی کند