خدایی: آقای درودگر چرا وارد حاشیه می‌شوید؟

خدایی: آقای درودگر چرا وارد حاشیه می‌شوید؟