عملکرد سپاهان در فصل جاری از زبان محمد یاوری

عملکرد سپاهان در فصل جاری از زبان محمد یاوری