موسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطیدستگاه سیل لیوانفنر های پیچشی و فنر فرمداروکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیار