صیادمنش: از مردم ایران می‌خواهم برایمان دعا کنند

صیادمنش: از مردم ایران می‌خواهم برایمان دعا کنند