واکاوی بیانیه تند و بی نظیر علیه مدیران سابق؛ / رادوشویچ و پرسپولیس در مسیر بی بازگشت جدایی!