اسدی: هنوز زود است فدراسیون عزیزی خادم را قضاوت کنیم