تکرار روشن شدن تکلیف قهرمان لیگ برتر در هفته های پایانی