ویدیوچک؛ حضور عزیزی خادم در اردوی صنعت نفت

ویدیوچک؛ حضور عزیزی خادم در اردوی صنعت نفت