میکسرمستغرق واجیتاتوردوزینگ پمپ .مترینگ پمپاجاق گاز پروفیلیمعافیت مالیاتی

ادوارد مندی:/ نمی خواهم خودم را با پتر چک مقایسه کنم