تحسین شخصیت و عملکرد وریا غفوری از دیدگاه پیروز قربانی