دربی نود و هفت زیر نظر ده کارشناس / ال‌کلاسیکوی ایران: شجاعت یا احتیاط؟ شیر یا گربه؟

دربی نود و هفت زیر نظر ده کارشناس /  ال‌کلاسیکوی ایران: شجاعت یا احتیاط؟ شیر یا گربه؟